Mecila

Investigadoras/es postdoctorales

Tilmann Heil

Antropologia

Clara Ruvituso

Sociologia

Mariana Teixeira

Filosofia